رفرنس ژنتیک
محبوب ترین محصولات
آخرین محصولات
مباحث این کتاب برای دانشجویان رشته های مختلف زیست شناسی و دانشجویان پیراپزشکی و حتی پزشکی می تواند قابل استفتده باشد
این کتاب شامل مباحث ژنتیک پایه و پزشکی، سیتوژنتیک، مهندسی ژنتیک، ژنتیک جمعیت، ایمونوژنتیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک سرطان می باشد
پیشنهاد فروشگاه